همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز

همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز

محورهاي همايش:

- كنترل و پايش آلودگي هوا و ريزگردها

- بازيافت پساب

- تصفيه و پايش كيفي آب و فاضلاب

- مهندسي پسماندهاي صنتي

- كاربرد نانو تكنولوژي در محيط زيست

- كاربرد زيست فناوري در محيط زيست

- رفع چالش هاي زيست محيطي صنايع

- خشكسالي و بحران آب

نظرات