دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

محورهاي كنفرانس:

مهندسي نفت

- حفاري

- مهندسي بهره برداري

- مهندسي اكتشاف و زمين شناسي

- مخزن

- انتقال و ذخيره سازي

مهندسي شيمي

نانو تكنولوژي

نظرات