نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

محورهاي همايش:

آينده پژوهي:
-  حوزه جامعه شناسي 

- حوزه هنر

-  از منظر ادبيات(ادبيات انگليسي، ادبيات فارسي)

-  از منظر اسلام

-  حوزه اقتصاد

- حوزه عصر مجازي

- حوزه فرهنگ

-  حوزه آموزش

-  حوزه مديريت

-  حوزه فناوري

-  حوزه كار آفريني و ساير حوزه ها

مديريت:
-اجرائي

- ارتباطات

  - استراتژيك

- استعداد ها

– اسلامي

- امور گمركي

– بازاريابي

– بازرگاني

– بانكداري

– بيمه

– تحول

– جهادي

– جهانگردي

- خط مشي سياستگذاري

  - رسانه

- رفتار سازماني

– صنعتي

- فناوري اطلاعات

– كارآفريني

- كسب و كار الكترونيك

- مالي

  - ريسك

– مخابرات

- منابع انساني

– توليد

- بحران و ساير گرايش ها

توسعه:

- توسعه اقتصادي

– توسعه پايدار

- مديريت پويي

– توسعه گردشگري

– توسعه ملي

– توسعه مالي و ساير گرايشها

نظرات