همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

- الكترونيك

- مخابرات

- كنترل

- قدرت

-مهندسي پزشكي

نظرات