دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

محورهاي كنگره:

اقتصاد شهري

 1. هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري
 2. مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن
 3. سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)
 4. اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري
 5. و...

خدمات شهري

 1. برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان
 2. مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 3. چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري
 4. خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات
 5. و...

حمل و نقل همگاني

 1. سيستم هاي هوشمند حمل و نقل
 2. برنامه ريزي حمل و نقل شهرسازي
 3. ايمني ترافيك و ريسك
 4. حمل و نقل و توسعه پايدار
 5. و...

معماري شهري

 1. معماري و هويت شهري
 2. معماري پايدار
 3. روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
 4. انرژي هاي نو در معماري
 5. و...

محيط زيست شهري

 1. مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
 2. ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
 3. فضاي سبز و محيط زيست شهري
 4. شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
 5. و...

اقتصاد شهر هوشمند

 

 1. بازاريابي و تجارت الكترونيك
 2. تجزيه و تحليل وب سايت و برند هاي برند سازي از طريق شبكه هاي اجتماعي
 3. بررسي نمونه ها و شركتهاي موفق بين المللي
 4. بومي سازي استراتژيهاي بازاريابي اينترنتي
 5. و...

عمران شهري

 1. برنامه ريزي و مديريت شهري
 2. مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهري
 3. برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
 4. معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
 5. و...

معماري و شهرسازي اسلامي :

 1. شناخت ارزش هاومفاهيم معماري وشهرسازي اسلامي
 2.  راهبردها وراهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري وشهرسازي اسلامي
 3.  تاثير فرهنگ  وبازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
 4. نمودهاي معماري سنتي واسلامي در معماري و شهرسازي ايران
 5. و...

جامعه شناسي و روانشناسي شهري :
 

 1. فرهنگ شهر نشيني وحقوق شهروندي با محوريت روانشناسي محيطي در جهت تعامل فضاهاي شهري
 2. نقش،جايگاه وتاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري

مديريت گردشگري :

1-شناسايي جاذبه هاي اكوتوريستي و ژئوتوريسمي

2-تحليل سطح كمي و كيفي تجهيزات و تسهيلات توريستي

3-محدوديت ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطق

4-رابطه بين فرهنگ و گردشگري        

5- و...

مديريت شهرالكترونيك :

1.     شناخت و تبيين مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لايه هاي موجود فضايي

2.     بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي، سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري بر فضاي مناطق و شهرها

3.     بررسي ويژگي ها و ساختار شهرالكترونيك، روشها و مدلهاي مربوط به پياده سازي آن

4.     بررسي كاربرد و نحوه استفاده از خدمات لايه هاي مختلف رايانش ابري درشهر الكترونيك

5.    و...

مديريت شهري :

1.     كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضايت شهروندان

2.     مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري

3.     تأثير مديريت امكانات شهري بر فرهنگ شهروندي

4.     چالش‌هاي فرهنگي شهرنشيني در ايران

5.    و...

 

مديريت بحران :

 

1.     تهيه نقشه هاي آسيب پذيري  يا مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي.

2.     تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن

3.     بررسي مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور

4.     انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني

5.     و....

 

مديريت شهرسازي :

1.     مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بارترافيكي

2.     بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهري

3.     نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر

4.     بازسازي تاريخي شهر

5.     و...

 

 

 

نظرات