دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

محورهاي كنگره:

مهندسي عمران و توسعه پايدار:

- مديريت ساخت و اجرا
- تكنولوژي بتن
- روش هاي عددي در مهندسي عمران
- راه و ترابري
- ژئوتكنيك و معدن
- هيدروليك ، منابع آب
- محيط زيست
- مهندسي تونل براي نواحي شهري
- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
- اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسي عمران
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران
- رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران
- كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفيزيك در سد سازي
- سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
- مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب

 

مهندسي سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي:

- سازه هاي زير زميني
- مهندسي ارزش
- مهندسي منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي
- هماهنگي شكلي سازه و معماري
- توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها
- ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي
- سازه هاي غيرساختماني و صنعتي
- عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاومسازي سازهها
- تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي
- كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها
- مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري
- بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها
- ايمني سازه در معادن زير زميني
- مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش و بيان رويكرد هاي معماري
- اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه

 

مهندسي معماري و توسعه پايدار:

- معماري پايدار
- معماري و هويت شهري
- نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
- نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه
- انرژي هاي نو در معماري
- سبك شناسي معماري
- روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
- گرافيك شهري و معماري خياباني
- تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
- الگوهاي معماري بومي
- تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
- مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
- برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
- معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري

 

 برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري:

- برنامه ريزي منطقه اي و شهري
- برنامه ريزي كالبدي شهري
- حقوق شهري
- مديريت شهري
- طراحي شهري
- مديريت پروژه هاي شهري
-كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
- مشاركت در امور شهري
- مديريت بحران
- نماهاي شهري
- گردشگري شهري
- بهسازي و نوسازي شهري
- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

 

 مهندسي ترافيك ، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري:

- شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
- حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
- ابنيه فني و تاسيسات شهري
- روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
- سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
- آب و فاضلاب و زيرساخت هاي شهري
- طراحي هندسي معابر
- سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها
- مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل
- ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
- مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
- آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك
- حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
- قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك
- حمل و نقل غير موتوري

 

مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري:

- فضاي سبز و محيط زيست شهري
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
- مسائل محيط زيست كلان شهرها
- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
- ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
- مديريت پسماند در شهرها
- فاضلاب شهري و تصفيه آن
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
- همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست

 

مهندسي شهرسازي وتوسعه شهري پايدار:

- الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
- بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
- بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
- شهرسازي نوين و توسعه پايدار
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
- جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
-ناپايداري شهر و عوامل موثر
- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

 

 منظر شهري پايدار و توسعه:

- پايداري و منظر شهري
- تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
- برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
- تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
- عناصر سازنده سيما و منظر شهري
- آسيب‌شناسي منظرشهري
- منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
- منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد
- منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
- نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
- منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
- منظر شهري بافت هاي نوساز
- ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري

 

 مرمت بافت ها و آثار تاريخي:

- بافت هاي تاريخي
- بهسازي آثار تاريخي
- نوسازي شهري
- بازسازي بافت تاريخي

 

فرهنگ ، جامعه شناسي و روانشناسي شهري:

- شهروند و حقوق شهروندي
- فرهنگ شهر نشيني و تعامل در فضاي شهري
- فرهنگ هاي بومي و شهر
- روانشناسي محيطي
- تعامل فرهنگي و كالبد شهري
- فرهنگ و توسعه شهري
- پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر
- فرهنگ و حمل و نقل شهري
- فرهنگ و جغرافياي شهري
- مديريت و فرهنگ شهري
- تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
- نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي
- فرهنگ، هويت و منظر شهري

 

مديريت ريسك و بحران و راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران:

- مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
- حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران DRM
- تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني
- توانمندسازي و ظرفيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر
- مشاركت مردمي و ظرفيت سازي ، تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران
- راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران
- نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح
- سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS ، سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES
- تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي و ارتقاء تاب آوري ملي و تاب آورسازي شهرها MCR
- برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
- انتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer
- مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني
- طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS

نظرات