دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان: مداخلات روانشناختی – مددکاری اجتماعی

دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان: مداخلات روانشناختی – مددکاری اجتماعی

محورهاي همايش:

- ارائه پژوهش هاي بينادي ،كاربردي،توسعه اي در قلمرو روانشناختي و روانپزشكي

- ارائه پژوهش هاي بينادي ،كاربردي،توسعه اي در قلمرومددكاري اجتماعي و خدمات اجتماعي

- فرسايش شغلي / رواني در ارائه خدمات به كودكان مبتلا به سرطان و خانواده

- جامعه شناسي پزشكي و سلامت در قلمرو كودكان مبتلابه سرطان و خانواده

- اهميت اخلاق پرشكي در ارتقا كيفيت خدمات درماني

- اهميت مشكلات رواني – اجتماعي مراقبان (اعضاي خانواده و.....) و راهكارهاي حمايتي از آنها

- كاركرد و تعامل گروهي در ارائه خدمات درماني – حمايتي

نظرات