همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

اهداف همايش:

- شناسايي توانمندي ها و چالش ها و موانع  فراروي زنان روستايي در عرصه هاي مختلف  كسب وكار ،  فعاليت هاي اجتماعي، زيست محيطي و مديريتي آنان.

-  شناسايي  عوامل موثر برآسيب‌ پذيري زنان روستايي  و  بررسي راهكارهاي  كاهش آسيب پذيري ( در عرصه اي اقتصادي ، اجتماعي ، بحران هاي زيست محيطي و....) .

- اطلاع از آخرين تجربيات اجرايي  و پژوهش هاي انجام شده در حوزه زنان روستايي  وعشايري

- نقد و بررسي  اقدامات  و فعاليت هاي انجام گرفته  در حوزه توانمند سازي زنان روستايي و عشايري.

- برگزاري نمايشگاه هاي جنبي جهت معرفي  فعاليت هاي توليدي زنان روستايي وعشايري

- معرفي  انجمن ها و نهاد هاي   غير دولتي زنان كار افرين  روستايي 

- معرفي   و تقدير از زنان روستايي  الگو وكار آفرين 

- توجه دادن بيشتر مسئولين  و مردم به نقش زنان روستايي وعشايري

- پيشنهاد  ثبت «روز زن روستايي» در تقويم ملي و برگزاري  نشست ها ، همايش ها و جشنواره هاي سالانه  در سطوح محلي ، منطقه اي وملي

 

 

محورهاي همايش:

زنان روستايي و توسعه اقتصادي

- زنان روستايي ، اشتغال وكار آفريني

- توانمند سازي زنان روستايي

- زنان روستايي ، امنيت غذايي ومعيشت پايدار

- زنان روستايي و كسب وكارهاي كوچك زنان روستايي و توسعه اجتماعي و فرهنگي

 

زنان روستايي و توسعه اجتماعي و فرهنگي

- زنان روستايي و سرمايه اجتماعي

- زنان روستايي و حقوق شهروندي

- زنان روستايي و حاشيه نشيني

- زنان و مشاركت روستايي

- زنان روستايي و نابرابري هاي جنسيتي

- زنان روستايي و سياست¬هاي جمعيتي

- زنان روستايي و جامعه اطلاعاتي ( شكاف ديجيتالي، IT ...)

- زنان روستايي، دانش بومي و فناوري هاي نوين

- زنان روستايي و كيفيت زندگي

- زنان و توسعه فرهنگي در مناطق روستايي زنان ؛ مديريت روستايي و زيست محيطي

 

زنان ؛ مديريت روستايي و زيست محيطي

- زنان و مديريت روستايي

- زنان روستايي ، تعاوني ها و تشكل هاي مردمي، NGOs

- زنان ، الگوهاي گذران اوقات فراغت و گردشگري روستايي

- زنان ، بهداشت و سلامت محيط زيست روستايي

- زنان و مديريت بحران در نواحي روستايي

نظرات