دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری

دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری

محورهاي همايش:

- نوآوري، خلاقيت و تحول گرايي در اقتصاد

- اصلاح الگوي مصرف نامناسب انرژي در كشور

- ارتقاء فرهنگ كار و نهضت بهره وري

- ارتقاء رقابت پذيري توليدات داخلي

- عبور از ركود تورمي

- مباني فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي

- قاعده مندي در اقتصاد و پرهيز از صلاحديد

- حدود و مرز دخالت دولت در اقتصاد

- تقويت مكانيزم هاي ارزيابي فعاليت هاي اقتصادي دولت

 

محورهاي ويژه( مولفه هاي اقتصاد مقاومتي):

- ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص هاي كلان اقتصادي

- مقاوم بودن سيستم اقتصادي در مقابل تكانه هاي تهديدزا

- تكيه بر ظرفيت هاي داخلي و قابليت هاي درون گرايي اقتصاد

- مديريت جهادي و جهش اقتصادي

- مردم محوري و مشاركت فراگير

- خودكفايي در غذا و دارو

- كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي

- عقلانيت گرايي در مصرف

- فساد ستيزي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي سالم

- دانش محوري و جهت گيري به سمت اقتصاد دانش بنيان

نظرات