دومین همایش تغییر اقلیم و امنیت غذایی

دومین همایش تغییر اقلیم و امنیت غذایی

محورهاي همايش:

- تغيير اقليم: پيش بيني, علل و پيامدها

- امنيت غذايي:وضعيت كنوني و نيازهاي آينده

- تغيير اقليم و امنيت غذايي: رويكردها، راهبردها و راهكارها
 

نظرات