اولین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار

اولین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

- شهرهاي خلاق، بحران هاي شهري و بلاهاي طبيعي

- شهرهاي خلاق و آينده پژوهي

- شهرهاي خلاق و محيط زيست

- شهرهاي خلاق و آلودگي هوا

- شهر هاي خلاق و انرژِي هاي پاك

- شهر هاي خلاق و مديريت يكپارچه شهري

- شهرهاي خلاق و گسترش هاي شهري

- شهرهاي خلاق و و ترافيك

- شهرهاي خلاق و عملكرد شهرداري ها

- شهرهاي خلاق و مسكن اجتماعي

- شهرهاي خلاق و قوانين شهري

- شهرهاي خلاق و اشتغال شهري

- شهرهاي خلاق و مشكلات اجتماعي

- شهرهاي خلاق و سلامت جسمي و رواني

- شهرهاي خلاق و توسعه گردشگري

 

-
 

نظرات