دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

محورهاي كنفرانس:

 

 نقش و جايگاه كارگروه‌هاي مديريت بحران كشوري و ديگر سازمان‌ها در مديريت بحران

- نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازي

- نقش سيستم‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و مخابراتي

- نقش واحدهاي مديريت بحران سازماني در مديريت بحران شهري

- نقش آمادگي در كاهش آسيب پذيري از بحران‌هاي شهري

- ارزيابي آسيب پذيري، آسيب رساني و ريسك شريانهاي حياتي در بحران‌هاي طبيعي

- الگوي مديريت شهري يكپارچه در بحران

- طراحي شهري، شهرسازي، تأسيسات، پايانه‌ها، مترو و بافت‌هاي فرسوده

- تحليل نقش سامانه‌هاي ICS و NIMS در مديريت بحرانهاي طبيعي

- قوانين و مقررات حقوق در مديريت بحران شهري

- مديريت بحران صنعتي، ضرورت‌ها و پيش نيازها

- پالايشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنايع پتروشيمي

- امداد و نجات و اسكان اضطراري

- بيمارستان‌ها و آمادگي بيمارستاني

- پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ريلي، فرودگاه‌ها و اسكله‌ها

- نقش شريانهاي حياتي در تسريع روند بازگرداني پس از حادثه

- نقش نيروهاي انتظامي، نظامي و امنيتي

- تأمين مسكن و بازسازي مناطق آسيب ديده

- اطفاء حريق، آواربرداري و مديريت مواد شيميايي خطرناك

- نقش بيمه‌ها و بانك‌ها در مديريت بحران

- جامعه‌شناسي و روانشناسي بلايا

 

HSE

- مدلها وروشهاي ارزيابي ريسك HSE  در صنايع

- مدلها و روشهاي تجزيه و تحليل علل حوادث صنعتي

- الكوهاي بهينه استقرار سيستم  HSE در مديريت شهري

- بررسي عناصر سامانه  HSEدر مديريت شهري

- راهكارهاي ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست در فعاليتهاي شهري

- ارائه راهكار برقراري ارتباط بين مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست و بهره‌وري فعاليتهاي شهري

- نظامهاي اقتصادي در  HSEصنعتي

- نقش ارزيابي  HSE در پروژه هاي عمراني و ترافيكي شهري

- ارزيابي  HSE در پروژه‌هاي ايجاد شريانهاي حياتي شهري

- قوانين و مقررات و  HSEدر صنايع

HSE-  و مباحث حقوقي در صنايع

- آموزش و نقش آن در ارتقاء فرهنگ بهداشت، ايمني و محيط‌زيست در صنايع

- ارتقاء فرهنگ ايمني ترافيك شهري

- ارتقاء  HSEپيمانكاران پروژه‌هاي عمراني شهري و پروژه‌هاي عمراني صنعتي

- توسعه پايدار و سيستمهاي HSE

- ارتقاء ساختار  HSEدر صنايع عمده كشور

- ساز وكارهاي هماهنگ‌سازي بين عناصر بهداشت، ايمني و محيط‌زيست در مديريت صنعتي

 

آلودگي هاي صنعتي و نقش HSE در كاهش آن

نظرات