دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

محورهاي كنفرانس:

- فرسايش بادي و ريزگردها

- گردشگري و اكوژئوتوريسم

- اقليم شناسي و روند خشكسالي در مناطق خشك

- اثرات تغيير اقليم و سازگاري با آن

- هيدرولوژي و منابع آب در مناطق خشك

- خاكشناسي و اكولوژي خاك در مناطق خشك

- پوشش گياهي و جنگل­هاي خشك و نيمه خشك

- مدل هاي مديريت مناطق بياباني و بيابانزدايي

- سنجش از دور و GIS

- كشاورزي پايدار در مناطق خشك

- انرژي هاي تجديد پذير در مناطق خشك و بياباني

- مسائل فرهنگي و اجتماعي مناطق خشك و بياباني

- حفاظت از محيط زيست، تنوع زيستي و حيات وحش در مناطق بياباني

- منابع معدني در مناطق خشك و كويري

نظرات