دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی

دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی

محورهاي همايش:

- روان درماني

- اختلالات رواني

- آزمونهاي رواني

- روانشناسي سلامت

- آسيب هاي اجتماعي

- اعتياد

- آسيب شناسي و درمان مسايل خانواده و نوجوان

- اختلالات خلقي و اضطرابي

- اختلالات شخصيت

- اختلالات سايكوتيك

- اختلالات جنسي

- آسيب هاي اجتماعي

- مداخله در بحران و خودكشي

- روان درماني و معنويت

- درمان هاي شناختي و رفتاري

- درمان هاي دارويي – فيزيكي

- مداخله هاي روانشناختي در بيماري هاي مزمن

- روانشناسي مثبت نگر

- رويكردهاي عصب روانشناختي

نظرات