اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

محورهاي شهرسازي وتوسعه پايدار

بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(

شهرسازي نوين و توسعه پايدار

سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

- ناپايداري شهر و عوامل موثر

- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

- المان هاي شهري و محورهاي مرتبط

- برنامه ريزي منطقه اي و شهري

طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني

مشاركت در امور شهري

- بهسازي و نوسازي شهري

- ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري

ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار

بافت هاي تاريخي

بهسازي آثار تاريخي

- جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار

- علوم جغرافيايي ومديريت شهري

- نوسازي شهري

-  كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي

- بازسازي بافت تاريخي

- جغرافيا وشهرسازي

- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

 

مهندسي معماري و توسعه پايدار:

مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري

معماري و هويت شهري

- معماري پايدار

- معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

روشها و فناوريهاي نو در در معماري

انرژي هاي نو در معماري

- سبك شناسي معماري

معماري خياباني

- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري

گرافيك شهري

- معماري ومحيط زيست

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه

- الگوهاي معماري بومي

- معماري منظر

- بوم شناسي

- زيبايي شناسي در معماري

 

محورهاي مديريت وبرنامه ريزي شهري

- فرهنگ شهر نشيني

- شهروند و حقوق شهروندي

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

تعامل در فضاي شهري

روانشناسي محيطي

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

شهر و حقوق شهروندي

- طراحي وفضاهاي شهري

- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- برنامه ريزي كالبدي شهري

برنامه ريزي منطقه اي و شهري

- مديريت شهري

- برنامه هاي توسعه شهري

- مديريت پروژه هاي شهري

- مديريت بحران

برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

- مشاركت در امور شهري

- گردشگري شهري

- ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري

بهسازي و نوسازي شهري

- نماهاي شهري

- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

 

محورهاي محيط زيست شهري

- محيط زيست و انواع آلودگي ها

- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها

- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

- فضاي سبز و محيط زيست شهري

- مسائل محيط زيست كلان شهرها

- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها

- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها

- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها

- مديريت پسماند در شهرها

- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري

نانو ومحيط زيست

- روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي

- تغيير اقليم ومحيط زيست

- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار

- گردشگري ومحيط زيست

- وساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

نظرات