اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

محورهاي ويژه گردشگري و توسعه پايدار:

- ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي

- بازاريابي بينالملي درجهانگردي ورفتار مصرف كننده

- گردشگري،طبيعت گردي ومديريت اكوسيستم هاي طبيعي و اقليم وآب وهوا

- جغرافيا،برنامه ريزي محيطي،گردشگري پايدار

- گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي

- گردشگري ،معماري، شهرسازي وتوسعه پايدار

- استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

- گردشگري مذهبي ،فرهنگي و پزشكي

- گردشگري وموزه ها وموسيقي هاي محلي وصنايع دستي

- مشكلات،موانع ونيازهاي صنعت توريسم در ايران

- گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي)

- گردشگري و توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي وسياسي

- گردشگري ، آمايش سرزمين وهمبستگي ملي

- جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري

- گردشگري ،اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي

- گردشگري، بنادر و مناطق آزاد، مرزهاي دريايي،توسعه ساحل محور

- گردشگري، آموزش عالي ، دانشگاه هاي بين المللي

- گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل

- گردشگري، فناوري اطلاعات،IT

- مديريتكيفتجامعدرصنعت جهانگردي

- تحليلرفتاريجهانگرديوتعاملفرهنگي

- حسابداري مديريتدرصنعت جهانگردي

- گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران

- گردشگري، خدمات، هتل ها و آژانس ها

- گردشگري، تبليغات، بازاريابي منطقه اي و جهاني

- گردشگردي، سرمايه  گذاري داخلي و خارجي،توليد واشتغال

- گردشگري ،شهر ها ، شهر هاي خلاق

- گردشگري ، مناطق جنگي، يادواره هاي جنگي

- گردشگري،نظم وامنيت و توسعه مناطق مرزي ومناطق محروم

- سامانههاياطلاعاتيدرصنعتجهانگردي و روش هاي كمي در جهانگردي

- گردشگري ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوايي

- كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم وگردشگري

- ارزيابي پيامدهاي طرح ها وپروژه هاي گردشگري

- نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري

- گردشگري عصبي

- گردشگري ،كشاورزي ومحيط زيست پايدار

- و ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري و توسعه پايدار

 

  محورهاي ويژه جغرافياوتوسعه پايدار:

- علوم جغرافيايي وفناوريهاي نوين

- جغرافيا واستراتژي هاي توسعه ملي

- جغرافيا وآمايش سرزمين

- جغرافيا ومديريت جامع شهري

- جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري وتوسعه پايدار

- جغرافيار ومديريت زيست محيطي

- وساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي

- وساير ايده هاي نوين درزمينه علوم جغرافيايي،مديريت شهري وتوسعه پايدار

- جغرافيا ومديريت بحران

- كاربري اراضي درشهرها

- حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي

- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

- الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

- مشاركت در امور شهري

- بهسازي و نوسازي شهري

- ساير ايده هاي نوين در جغرافيا ،مديريت شهري و توسعه پايدار

 

محورهاي ويژه محيط زيست ،كشاورزي وتوسعه پايدار:

- محيط زيست و انواع آلودگي ها

- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها

- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

- كشاورزي، محيط زيست  و توسعه پايدار

- نقش مديريت پسماندها در كشاورزي پايدار

- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

- نانو ومحيط زيست

- مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي

- مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي

- آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

- هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي

- توليدات گياهي و اگرواكولوژيك

- پدافند غيرعامل و امنيت زيستي

- محيط زيست و آمايش سرزمين

- علوم باغباني و فضاي سبز

- آبياري و زهكشي

- جنگل و مرتع و بيابان

- چالشهاي مرتبط با فن آوري نوين در توليد محصول سالم وكشاورزي پايدار

- كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي

- خشكسالي و تاثيرات آن بر توسعه پايدار

- بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي

- بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار

- مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و توسعه پايدار

- كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار

- روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي

- تغيير اقليم ومحيط زيست

- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار

- گردشگري ،كشاورزي و محيط زيست

- نقش سازمانهاي مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محيط زيست

- و ساير ايده هاي نوين در زمينه توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست

نظرات