اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

محورهاي همايش:

- آسيب شناسي اجراي طرحهاي آمايش در ايران

- الزامات و كاستي هاي جايگاه قانوني آمايش سرزمين در ايران

- راهكارهاي اجراوسازماندهي طرحهاي آمايش در ايران

- هزاره سوم وافقهاي نوين درآمايش سرزمين

- پارادايم نوين آينده پژوهي و امايش سرزمين ، روشها و تكنيكها

- نقش تعاملات بخشي در رويكردهاي نوين آمايش سرزمين

- آمايش سرزمين وتوسعه متوازن منطقه اي

- نقش مديريت وتوسعه انساني درآمايش سرزمين

- برنامه ريزي فضايي كلان شهرها ، چالش‌ها و راهبردها

- نقش آمايش سرزمين درتحولات اقتصادي ـ اجتماعي وفضايي

- نابرابري هاي منطقه اي باتاكيدبركلان منطقه البرزجنوبي.

- مديريت توسعه سرزميني با تاكيد بر تعاملات استانهاي همجواردركلان منطقه البرزجنوبي

- جايگاه ونقش پدافند غيرعامل در رويكردهاي نوين آمايش سرزمين

نظرات