اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

محورهاي كنفرانس:

- محاسبات نرم

- رياضيات و سيستم‌هاي فازي و كاربردهاي آن

-  شبكه‌هاي عصبي

- محاسبات تكاملي

- رويكردهاي طراحي الگوريتم‌هاي فراابتكاري

- الگوريتم‌هاي مبتني بر هوش جمعي (كلوني مورچگان، ازدحام ذرات، رقابت استعماري، كلوني زنبورعسل، دسته‌ماهي مصنوعي، چكه‌آب‌هاي هوشمند، ... )

- الگوريتم‌هاي فراابتكاري مبتني بر يك جواب (تبريد شبيه‌سازي شده، جستجوي ممنوعه و ... )

- مقايسه و تحليل الگوريتم‌هاي فراابتكاري

- تركيب الگوريتم‌هاي فراابتكاري

- ساير موضوعات مرتبط

نظرات