سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست

سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست

محورهاي همايش:

- ريزگردها (دلايل، گستره و تبعات)

- زيستگاه ها و تنوع زيستي (گونه هاي در خطر انقراض، حفاظت و...)

- اثرات و كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست (نانوفناوري، زيست فناوري و...)

- اثر تغييرات اقليمي بر اكوسيستم هاي طبيعي كشور 

- آمايش سرزمين (ارزيابي، برنامه ريزي و مديريت )

- آلودگي هاي محيط زيست (آب، خاك، هوا، صوت و ...)

 

نظرات