دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

 

محورهاي همايش:

-زيست فناوري و محيط زيست
مفاهيم توسعه پايدار و محيط زيست
فناوري هاي نو سازگار با محيط زيست
آموزش محيط زيست 
اخلاق زيست محيطي
مهندسي محيط زيست
فيزيك و محيط زيست
بازسازي اكوسيستم ها
مديريت ضايعات و پسماند
حمل و نقل و محيط زيست

فناوري زيستي و محيط زيست

آلودگي هاي زيست محيطي
استانداردهاي زيست محيطي
صنعت، معدن و محيط زيست
سوخت، انرژي و محيط زيست
شيمي، پتروشيمي و محيط زيست
معماري، شهرسازي و محيط زيست
عمران، ساخت و ساز و محيط زيست
آمار و مدلهاي رياضي در محيط زيست
گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست
و كليه عرصه هاي علم و فناوري مرتبط با محيط زيست

نظرات