کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

 محورهاي كلي كنفرانس:

 - محيط زيست انساني

محيط زيست طبيعي

- محيط زيست و صنعت

- محيط زيست و اقتصاد

- سياست گذاري و مديريت انرژي

محيط زيست و انرژي

- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي

- انرژي هاي تجديد پذير

- انرژي هاي تجديد ناپذير

 

 

نظرات