همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

محورهاي همايش:

تغييراقليم و جنـبه هـاي اجتماعـي – اقـتـصـادي

-  تغييراقليم و پـيــامـدهـاي آن بـر مـنـابـع آب

- تغييراقليم و اثـــرات زيــســـت بــومـي آن

- تغييراقليم و پيامدهاي آن بر بهداشت و سلامت

- تغيير اقليم و جنبه هاي قانوني ، حقوقي و فراملي

- تغيير اقليم و سياستهاي كاهش انتشار

نظرات