سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

محورهاي همايش:

- نانو مواد

- نانو ساختارها

- نانو لوله هاي كربني

- نانو زيست فناوري

- نانو كاتاليست ها

- كاربرد فناوري نانو در صنايع مختلف

- كاربرد فناوري نانو در پزشكي و دارو رساني

- كاربرد فناوري نانو در كشاورزي و مواد غذايي

- نانو محاسباتي

- فناوري نانو و علوم مختلف از جمله شيمي، فيزيك، الكترونيك، مكانيك وپليمر

- فناوري نانو و هنر

- فناوري نانو در جامعه

نظرات