چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

محورهاي همايش:

- فناوريهاي نوين وصنايع شيميايي 

- فناوريهاي نوين در ذخيره سازي و انتقال نفت خام و گازي  

- سنتز وتوليد مواد شيميايي، دارويي

- باتري ها و پيل هاي سوختي

- نانو تكنولوژي

- بيوشيمي و زيست فناوري

- پليمر ها، مهندسي پليمريزاسيون

-  مدل سازي و شبيه سازي

- محيط زيست و توسعه پايدار

- ايمني و بازرسي

- سينتيك، كاتاليست، رآكتورهاي صنعتي، كاربرد نانوكاتاليست ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

- فناوري هاي نوين و جداسازي

- انرژي، مديريت انرژي، انرژي هاي تجديد پذير

- احتراق، كوره هاي صنعتي، مشعل ها، مبدل هاي حرارتي

- روانسازهاي صنعتي

-  خوردگي

- فناوري هاي نوين در اكتشاف، حفاري، استخراج، و صيانت از مخازن هيدروكربوري هاي حرارتي

-  فناوري هاي نوين در ذخيره سازي و انتقال نفت خام و گاز

- نانوجاذب ها وفناوري هاي جديد در صنايع نفت وگاز

- شيمي سموم و آفت كش ها

نظرات