کنفرانس علوم و فناوری نانو

کنفرانس علوم و فناوری نانو

محورهاي كنفرانس:

-    نانو شيمي و مهندسي شيمي

-   نانو مواد

-   نانو فيزيك

-  نانو در علوم كشاورزي

-  نانو در صنايع غذايي

-   نانو در دارو سازي

-   نانو در محيط زيست

-  نانو مكانيك

-  نانو الكترونيك

-   نانو محاسبات

-  نانو پزشكي

-  ساير كاربردهاي تكنولوژي نانو در علوم مختلف

نظرات