همایش ملی منابع معدنی و محیط زیست

همایش ملی منابع معدنی و محیط زیست

محورهاي همايش:

  منابع و ذخايرمعدني

-       تاثيرات زيست محيطي كاربرد وبهره برداري از منابع

-       انرژي حاصل از سوخت هاي فسيلي

-        انرژي هاي آينده

-       ژئوشيمي عناصركمياب و نادر

-       مواد ساختماني وكاشي هاي صنعتي

-        خاك وآب براي حفظ حيات

-       منابع معدني آينده

-        چگونگي اثرگذاري بهره برداري ازمنابع بر محيط زيست

-       استفاده از منابع چگونه بر محيط زيست اثر مي گذارد؟

دور ريزي يا بازيافت زباله هاي خانگي و صنعتي

-        پيامدهاي بهره برداري از منابع

-       آينده منابع جايگزين انرژي

-        ژئوشيمي اكتشافي

-        كاربرد مطالعات ژئوشيمي در مطالعه محيط زيست

-        ژئوتوريسم و منابع معدني

-       زمين پزشكي و منابع معدني

-        فرآوري مواد معدني و محيط زيست

-       تاثير باطله هاي معدني بر روي محيط زيست

-        فناوري و نو آوري در علوم معدني و زمين زيست محيطي

نظرات