اولین همایش ملی پسته ایران

اولین همایش ملی پسته ایران

اولين همايش ملي پسته ايراندر تاريخ 9و 10 شهريورماه 1393 با همكاري موسسه تحقيقات پسته كشور در دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي همايش:

- مديريت بهينه باغات در راستاي افزايش كمي و كيفي محصول پسته

- تغذيه،آبياري و تنش هاي غير زيستي در پسته

- آفات، بيماري­ها و علف هاي هرز پسته

- بهنژادي و بيوتكنولوژي پسته

- بهداشت،ارزش دارويي و تغذيه ايي پسته

- فيزيولوژي و تكنولوژي پس ازبرداشت پسته

- مديريت بازيافت و فرآورده هاي جانبي پسته

- مكانيزاسيون ، بهينه سازي فرآيند توليد،فرآوري و بسته بندي پسته با رويكرد صادرات

- اقتصاد،بازاريابي و توسعه و بهبود تجارت و صادرات پسته

نظرات