دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

محورهاي همايش:

چشم اندازها

رويكردها، چالش ها

مديريت و برنامه ريزي توسعه روستايي

محيط زيست

منابع طبيعي،

توسعه پايدار روستايي و گردشگري 

نظرات