اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

محورهاي همايش:

گردشگري، فرهنگ و ميراث فرهنگي
 

- نقش ادبيات

-  هنر و ميراث فرهنگي در توسعه گردشگري

-   گردشگري فرهنگي در جهان اسلام و خاورميانه (آسياي جنوب غربي )

-  ظرفيت ها و موانع

-  گردشگري و سياست فرهنگي

-  گردشگري و ارتباطات ميان فرهنگي

-   دين وگردشگري

-  گردشگري و زيارت

-   گردشگري و فرهنگ در آموزه هاي ديني و ادبيات ايران

-  نقش فرهنگ در توسعه گردشگري

-   گردشگري

-  ميراث فرهنگي و هويت ملي- اسلامي

-  آثار و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي گردشگري

-   ظرفيت هاي گردشگري رويداد براي توسعه گردشگري بين المللي ايران

-  گردشگري و سبك زندگي

-  گردشگري و فرهنگ ميزباني

-  جهاني شدن فرهنگ و گردشگري

-  گردشگري و اخلاق

-   رسانه و گردشگري

-  گردشگري

-  اصالت فرهنگي و كالايي شدن فرهنگ و ... .

 گردشگري و اقتصاد

- گردشگري

-  سرمايه گذاري و تامين مالي

-   گردشگري و اشتغال

-  گردشگري و محيط كسب و كار

-  گردشگري و نظام بانكي

-  بازاريابي در گردشگري

-  گردشگري و بخش خصوصي

-  گردشگري و توسعه كارآفريني

-   گردشگري و ارتقاي جايگاه اقتصادي مناطق محروم كشور

-  جايگاه توليد كالاي ايراني در گردشگري

-   جايگاه صنايع دستي بومي در پايداري گردشگري مناطق محروم

-  گردشگري و اقتصاد مقاومتي

 -  جايگاه گردشگري در اقتصاد ملي و نظام امارگيري گردشگري و ... .

گردشگري و الگوي ايراني – اسلامي پيشرفت 

 

- نظريه پردازي در راستاي الگوي ايراني اسلامي گردشگري

-  شاخص هاي الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت گردشگري

-  الزامات و پيش شرط هاي الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت گردشگري

-  مزيت  ها و محدوديت  هاي نسبي براي توسعه گردشگري مطابق الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت و ....

گردشگري عزم ملي و مديريت جهادي

 

- مفهوم و ابعاد عزم ملي در توسعه گردشگري

-  مفهوم و ابعاد مديريت جهادي در توسعه گردشگري و راهكارهاي تقويت آن

-   مشاركت مردمي در توسعه گردشگري كشور

-  تصوير ايرانيان در نگاه جهانگردان و تصوير جهانگردان از نگاه ايرانيان

-  موانع و مزيت هاي فرهنگ ايراني براي ميزباني

-  موانع و مزيت هاي فرهنگ ايراني براي سفر

-  طراحي مقاصد گردشگري ايرانيان و راهكارهاي سازماندهي آن و .....

گردشگري ، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت

 

- سياستگذاري و خط مشي گذاري در گردشگري كشور

-  گردشگري و اسنادفرادستي كشور

- گردشگري پس از 1404 (چشم انداز دوم)

-  آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت گردشگري ايران

-  ارزيابي طرح هاي توسعه گردشگري در سطوح محلي، ملي و منطقه اي

-  چالشهاي مديريت گردشگري در كشور

-  نقش منابع انساني در مديريت و برنامه ريزي گردشگري

- برنامه ريزي گردشگري در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست و منابع طبيعي و ...

آمايش سرزميني گردشگري

 

- گردشگري و توسعه پايدار محيطي

-  ارزيابي ظرفيت محيطي براي توسعه گردشگري

- ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري

-  گردشگري و حفاظت از منابع طبيعي و جاذبه هاي گردشگري

-  پيامدهاي توسعه گردشگري طبيعي و ميراث

-  مدلهاي پايش و ارزيابي برنامه هاي توسعه گردشگري

-  تحليل و سازماندهي فضايي گردشگري در كشور

-  گردشگري و توسعه منطقه¬اي و .....

محور ويژه: توسعه منطقه اي گردشگري خراسان

 

- ظرفيت هاي اجتماعي، فرهنگي توسعه گردشگري خراسان

-  موقعيت جغرافيايي، ژئوپليتيك خراسان (فرصت ها، تهديدها) از نظر توسعه گردشگري

-  تعامل خراسان و آسياي ميانه در توسعه گردشگري

-   گردشگري، ميراث فرهنگي و هويت در خراسان

- گردشگري خراسان و اسناد فرادستي

-  آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي گردشگري خراسان

-  گردشگري اسلامي و مديريت ميزباني در خراسان

-   جايگاه گردشگري مذهبي خراسان در كشور و جهان

-  گردشگري، كارآفريني و اشتغال زايي در خراسان

-  راهكارهاي توسعه گردشگري بين المللي در خراسان

-  ضرورت هاي راهبردي در سياستگذاري و مديريت زيارت و گردشگري شهر مقدس مشهد به عنوان شهر زيارتي اسلامي جهاني و .... 

نظرات