همایش استانی نقش شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی

همایش استانی نقش شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

- نقش شهرداري در فرايند اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي

- شناسايي راهبردهاي  تأمين منابع پايدار شهرداريها با تأكيد بر اقتصاد مقاومتي

- فرصتها و چالشهاي ايجاد شده ناشي از اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در شهرداريها

- راهكارهاي نوين در جهت اشتغال و بهره وري بيشتر شهرداريها درجهت نيل به اقتصاد مقاومتي

-شناسايي فرصتهاي تأمين منابع مالي پايدار با تأكيد بر فرصتهاي ايجاد شده  از طريق ماليات بر ارزش افزوده

 - شناسايي و معرفي فرصتهاي تأمين منابع مالي از طريق سرمايه گذاري بخش  خصوصي

- نقش گردشگري شهري بر درآمدهاي پايدار شهرداريها

- شناسايي رويكردهاي نوين تأمين درآمدهاي شهرداري

- شناسايي و تعيين راهبردهايي در جهت صرفه جويي در هزينه هاي جاري شهرداريها

نظرات