همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی ( چرایی ها و چگونگی ها)

همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی ( چرایی ها و چگونگی ها)

محورهاي همايش:

 معنا مبناي كيفيت زندگي

-   هدف  زندگي و نقش آن در سبك زندگي اسلامي

-  ارزش ها و نقش آن در سبك زندگي اسلامي

-  فايده و سودمندي زندگي و نقش آن در سبك زندگي اسلامي

 چرايي هاي سبك زندگي

-  دلايل گرايش به سبك زندگي در دنيا و ايران

-  شاخصه هاي سبك زندگي اسلامي - ايراني

-  نظام توحيدي و فرصت ها و تهديدات سبك زندگي اسلامي

نظرات