همایش ملی گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی

همایش ملی گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی

محورهاي همايش:

- معماري و مسكن ايراني اسلامي با رويكرد كاهش مصرف انرژي

- بازسازي مسكن و مجتمع سازي خانه هاي فرسوده

- تقابل تكنولوژي، بوم و سنت در مسكن شهري و روستايي

- معماري ايراني- اسلامي پايدار و ساختمان هاي هوشمند

- مدل هاي موفق احياي مسكن ايراني – اسلامي و زندگي و سلامت

- معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

- معماري ايراني- اسلامي پايدار و سلامت(مادي و معنوي)

- المان هاي شهري و گرافيك محيطي و معماري خياباني(نماي ساختمان) در سيماي شهر ايراني- اسلامي 

- صنعت گردشگري و معماري ايراني- اسلامي

- ظرفيت سازي و مشاركت مردمي و توسعه معماري

- معماري و توسعه و پويايي اقتصادي

 

نظرات