همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت

همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت

محورهاي همايش

- تأثير حسابداري در اقتصاد 

- نقش حسابرسي و حسابداري در بحران هاي مالي 

- نقش حسابداري در نظام پاسخگويي

- نقش صورتهاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران و مديران سازمانهاي دولتي و غيردولتي

- ابزارهاي مالي قابل استفاده در دولت جمهوري اسلامي ايران: مشكلات و راه حل ها

- مباحث روز حسابداري

- نقش حسابداري در تحقق اقتصاد مقاومتي

- نقش حسابداري در مبارزه با بيكاري و تورم

- نقش حسابداري و حسابرسي در اعتماد به بازار سرمايه

- نقش حسابداري در كاهش هزينه هاي عمومي

- نقش حسابداري و حسابرسي و بازرسي در كاهش رانت و رانتخواري 

- نقش حسابداري در تحقق اهداف هدفمندسازي يارانه ها

- نقش حسابداري در امنيت آفريني براي اقتصاد: راهكارها و چالش ها

- و ساير موضوعات مرتبط

نظرات