اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ

محورهاي كنفرانس

- مديريت راهبردي و مديريت عمليات

- كارافريني

- خلاقيت و نوآوري در دانياي كسب و كار

- بررسي مسائل روز مديريت در ايران

- جايگاه بازاريابي در كسب و كار

- مديريت منابع انساني

- مديريت رفتار و روانشناسي

- آموزش حسابداري

- منابع و نحوه آموزش

- وضعيت پژوهش در حسابداري و مديريت

- نقش حسابداري در كسب و كار

- چالشهاي حرفه حسابداري در اقتصاد

- نقش جنسيت در بازارهاي مالي و سرمايه

- جايگاه حسابداري مديريت و حسابرسي در كسب و كار

- بررسي افزايش ظرفيت دوره­هاي حسابداري مديريت و نيازهاي آتي در آموزش حسابداري و مديريت

- اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي و حماسه سياسي

- جهانگردي و توريسم، فقر و عدالت اقتصادي

-  توسعه كشاورزي با تاكيد بر توليد ملي

- توسعه اقتصادي و مديريت مالي

- توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار

- نظام راهبري شركتي، اقتصاد و فرهنگ

- حسابداري و حسابرسي بخش عمومي

- راهبردهاي جهادي در عرصه اقتصاد مقاومتي

- نقش فرهنگ و مديريت جهادي در كارآفريني و جهاد اقتصادي

- نو آوري و شكوفايي در فرهنگ و مديريت جهادي

-  نقش آموزش در جامعه جهاني، نيازهاي جامعه

- و...

 

و ساير موضوعات مرتبط در زمينه هاي ذيل:

- مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي، اجرايي، مالي، آموزشي)

- حسابداري و حسابرسي

- كارآفريني

- علوم اقتصادي

- فرهنگ

نظرات