همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهاي همايش:

- كاربرد هوش مصنوعي در حوزه مهندسي برق

- كاربرد تكنيك‌هاي شناسايي ساختاري الگو در حوزه مهندسي برق

- كاربرد الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي مبتني بر محاسبات نرم در حوزه مهندسي برق

- تجزيه و تحليل كارايي سيستم‌هاي هوشمند در صنعت برق

- نتايج تجربي پياده‌سازي سيستم‌هاي هوشمند در صنعت برق

- مباحث نظري و توسعه‌اي در زمينه هوش مصنوعي

- مباحث نظري و توسعه‌اي در زمينه تكنيك‌هاي شناسايي ساختاري الگو

- توسعه و بهبود الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي مبتني بر محاسبات نرم

 

 

 

 

 

نظرات