اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی

اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی

محورهاي همايش

 

-  قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي

- فنون مذاكره در انعقاد قراردادهاي تجاري بين ­المللي

- نقش امنيت در توسعه تجارت بين‌الملل

- اعتبارات اسنادي و مشكلات پرداخت در تجارت بين ­الملل

- تعارض قوانين در دعاوي تجاري بين‌المللي

- نقش وكالت و مشاوره در تجارت بين‌الملل

- داوري تجاري بين‌المللي، حقوق مالكيت فكري

- قراردادهاي سرمايه‌گذاري بين‌­المللي، قراردادهاي نفت و گاز

- بسترهاي حقوقي توسعه تجارت بين‌­­الملل

- تجارت بين‌­الملل در پرتو تحريمهاي بين­‌المللي

- شركتهاي چند مليتي

نظرات