نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

محورهاي همايش:

- يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي كنترلي مديريت ساختمان با نگاه هوشمندسازي
- استانداردهاي كنترل مديريت ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي
- پايش و كنترل مصرف انرژي و ارائه راهكارهاي بازگشت سرمايه
- نقش پروتكل ها و اتوماسيونهاي صنعتي در سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
- برنامه ريزي، طراحي و پياده سازي ساختمانهاي هوشمند مبتني بر BMS
- هوشمند سازي ساختمانها و افزايش سطح امنيت، رفاه و آسايش جامعه
- بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري و ديدگاه تجاري در صنعت ساختمان هاي هوشمند
- نقش فناوريهاي نوين و انرژيهاي پاك در سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
- نقش فناوري اطلاعات و مهندسي برق در توسعه سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
- نقش هنر و معماري هاي نوين در طراحي ساختمان هاي هوشمند
- نقش BMS در طراحي و توسعه ساختار مديريت نوين شهري
- لزوم فرهنگ سازي و گسترش استفاده از سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
- چشم انداز صنعت ساختمان هاي هوشمند در افق ايران 1404
- نقش سياست هاي مالي و حمايتي دولت در جهت توسعه احداث ساختمان هاي هوشمند

نظرات