اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

محورهاي همايش:

- مدلسازي، تحليل و بصري­ سازي مكاني چند بعدي

- سيستمهاي مكاني پشتيبان تصميم و تصميم­ گيريهاي مكاني چندمعياره

- شبيه­ سازي و مدلسازي مكاني

- داده­ كاوي و كشف دانش مكاني-زماني

- بهينه­ سازي و هوش محاسباتي مكاني

- كيفيت داده و ارزيابي عدم قطعيت مكاني

- خدمات مكان-مبنا

- شبكه هاي حسگر مكاني و حسگرهاي تحت وب

- ادراك مكاني

- هستي­ شناسي و درك معنايي

- سيستمهاي اطلاعات مكاني فراگستر

- ساختارهاي داده و الگوريتم هاي داده هاي مكاني 

- اطلاعات مكاني داوطلبانه، مشاركت همگاني در سيستم­هاي اطلاعات مكاني

- روشهاي جمع ­آوري داده­ هاي مكاني زمانمند

- اداره زمين، زيرساخت اطلاعات مكاني، دولت توانمند بر مبناي اطلاعات مكاني

- تعامل پذيري و استانداردهاي مكاني

- مدلسازي شهري/منطقه­ اي زيست­ محيطي/اكولوژيكي/اقليمي

- مديريت و پايش منابع طبيعي

- مديريت ريسك و مخاطرات طبيعي

- كاربرد فتوگرامتري، سنجش از دور و ژئودزي در علوم اطلاعات مكاني

 

نظرات