اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

محورهاي كنگره:

 اديان و مذاهب
- اديان الهي، تعداد و گستره اديان الهي: دين حنيف، يهوديت، مسيحيت و …
- اديان غير الهي، شامل: بوديسم، هندوئيسم، كنفسيوس، جَينَه و بت‌پرستي
- اشاعره وحدت دين و كثرت شرايع

- آموزه‌هاي قرآن و عهدين
- بررسي انطباق رفتار دولتها با الگوهاي حقوق بشري در قبال باورمندان اديان الهي
- بررسي رويكردهاي ناظر بر عرفي سازي دين و مقدسات ديني در نظامهاي حقوقي
- بررسي رويه ي قضايي ايران و ساير كشورهاي اسلامي در حمايت از اديان الهي
- و....

 دفاع مقدس و معنويت
- آشنايي با دفاع مقدس
- بررسي نقش روحانيت و مراجع تقليد و بررسي نقش تبليغي و تاثير گذاري معنوي طلاب، روحانيون - و مراجع تقليد در دوران دفاع مقدس
- دفاع مقدس بهترين الگوهاي تعالي معنوي
- و...

 طب اسلامي
- تاريخچه طب اسلامي و سنتي
- تغذيه در طب اسلامي و سنتي
- طب اسلامي از منظر قرآن و احاديث
- كاربرد نجوم در طب اسلامي
- و...

خانواده و سبك زندگي اسلامي
- اخلاق اجتماعي و سبك زندگي اسلامي
- اخلاق در كسب و كار و سبك زندگي
- اخلاق رسانه اي و سبك زندگي اسلامي
- اخلاق سياسي و سبك زندگي اسلامي
-و...

اسلام شناسي و بيداري اسلامي
- آسيب شناسي جنبش هاي اسلامي معاصر
- اصول فقه و كلام اسلامي
- انديشه سياسي در اسلام
- بيداري اسلامي و افق امت واحده اسلامي
- بيداري اسلامي و الگوهاي بومي نظام سازي
- بيداري اسلامي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
- و...

 اقتصاد و مديريت اسلامي
- آثار موجود مديريت اسلامي به زبان فارسي و ساير زبان ها
- اجتهاد، فقه، اصول و اخلاق در اقتصاد اسلامي
- اخلاق اقتصادي اسلامي و آرمان¬هاي ملي در جمهوري اسلامي ايران
- اخلاق اقتصادي اسلامي و فرهنگ در جمهوري اسلامي ايران
- اخلاق اقتصادي اسلامي و قانون در جمهوري اسلامي ايران
- و...

تبليغات، رسانه و ارتباطات ديني
- اخلاق رسانه
- آسيب شناسي تبليغ سنتي حوزه علميه
- بازنمايي دراماتيك سوژه هاي ديني
- بايسته ها و الزامات ـ نظري و عملي ـ رسانة ديني
- تبليغ اديان (غير از اسلام) در رسانه هاي مدرن
- تبليغ دين و رسانه
- و...

 جامعه شناسي ديني
- ابعاد نظام اجتماعي در ديدگاه قرآن كريم
- اثرات اجتماعي قدرت، ثروت و سياست در قرآن
- آداب اجتماعي در قرآن
- ارزش هاي اجتماعي در قرآن
- آرمان شهر اسلامي در قرآن
- آسيب شناسي اجتماعي و فرهنگي در قرآن
- و...

حقوق اسلامي
- اهداف حقوق اسلامي
- ثابت و متغير در حقوق اسلامي
- چيستي فلسفه ي حقوق
- حقوق اسلامي و عقل و ساير منابع
- روش هاي فقه پژوهي فقيهان صاحب مكتب فقهي
- و...

هنر و معماري ديني
- اصول و معيار هاي هنر ديني
- امكان تحقق پذيري معماري و شهرسازي اسلامي در دنياي معاصر
- بازتاب حكمت اسلامي در شهر ايراني- اسلامي
- بازتاب حكمت اسلامي در معماري ايران
- بازتاب حكمت اسلامي در هنرهاي كاربردي ايران
- بازتاب مضامين قرآني در هنر و معماري اسلامي
- و...

محورهاي آزاد در بحث دين پژوهي

 

 

نظرات