همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

اهداف همايش:

- تحليل و بررسي فرصت­ها و تهديدهاي مرزنشيني

- شناسايي توانمندي­هاي مناطق مرزي جهت ايجاد فرصت­هاي سرمايه­گذاري محلي، ملي، منطقه­ هاي و جهاني

- تعيين جايگاه مولفه­هاي موثر در همكاري­هاي ملي و فراملي(با رويكرد ژئوپليتيكي)

- معرفي فن­آوري­هاي جديد و اهميت آن در كنترل امنيت مرزهاي سياسي

- ارائه راهكارهاي مناسب جهت تداوم توسعه پايدار مناطق مرزي

- مطالعه موردي مناطق مرزي ايران به­خصوص منطقه مرزي پارس­آباد مغان در جهت توسعه اهداف فرهنگي، اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

محورهاي همايش:

 

محور اول: مرز و مرزنشيني:

- تحولات جهاني و ماهيت و كاركرد مرزها

- تكنولوژي­هاي نوين كنترل و مديريت مرز

- مرزنشيني و همگرايي و واگرايي (درون كشوري يا فراكشوري)

- مرزنشيني و فرصت ها و تهديدها

- مرزنشيني و امنيت

- نيروهاي مرزي و مرزنشينان و آموزش

- مرزنشيني و مشاركت در كنترل و مديريت مرز

- مرزنشيني و وابستگي­هاي قومي، مذهبي و ... درون مرزي يا فرامرزي

- گروه قومي و مذهبي مرزنشين فرصت يا تهديد

- مسائل ناشي از آلودگي­هاي صنعتي و كشاورزي در مناطق مرزي

- مرزها و توسعه فناوري­هاي ارتباطي (رسانه جمعي، اينترنت و ...)

محور دوم: توسعه و توسعه پايدار مناطق مرزي:

- مسائل زيست­محيطي مناطق مرزي

- تعادل فضايي و عدالت جغرافيايي مناطق مرزي با مناطق مركزي و مناطق مرزي با فراسو مرزي

- ظرفيت­هاي طبيعي و انساني مناطق مرزي و توسعه

- نظريه­هاي توسعه پايدار مناطق مرزي

- رابطه توسعه و عدم توسعه با مشاغل كاذب (قاچاق، سرقت، و ...)

- منابع مشترك و توسعه پايدار

- سكونتگاه­ هاي مرزي (شهرها، روستاها و ...) و توسعه پايدار

- سياست­هاي مرزي و توسعه پايدار

محور سوم: فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق مرزي:

- فرصت­هاي سرمايه­ گذاري اقتصادي محلي، ملي، منطقه­اي يا جهاني درمناطق مرزي

- فرصت­هاي سرمايه­ گذاري فرهنگي محلي، ملي، منطقه­اي يا جهاني درمناطق مرزي

- فرصت­هاي سرمايه­ گذاري اجتماعي محلي، ملي، منطقه­اي يا جهاني درمناطق مرزي

- فرصت­هاي سرمايه­ گذاري سياسي محلي، ملي، منطقه­اي يا جهاني درمناطق مرزي

- فرصت­هاي سرمايه ­گذاري گردشگري در منطقه مرزي و ...

نظرات