نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک

نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک

محورهاي همايش:

- آبخيز داري و روش هاي نوين استحصال آب

- مديريت جامع حوضه ، آمايش سرزمين و توسعه پايدار منابع آب

- ارتقا آگاهي عمومي  و فرهنگ بهينه مصرف آب

- آمايش سرزمين و آب مجازي

- ميزان بهره وري آب در بخش هاي مختلف مصرف در كشور و استان قم

- اثرات تغيير اقليم ، خشكسالي و بحران آب بر منابع آبي استان قم

- استفاده از پساب شهر ها در صنعت

- تغيير اقليم ، خشكسالي و بحران آب با تاكيد بر اثرات تغيير اقليم بر منابع آبي استان قم

- اعمال مديريت تقاضاو عملياتي سازي الگوي بهينه مصرف در بخش هاي مختلف 

- راهكارهاي عملي مشاركت مردم در صرفه جويي و مديريت اثر بخش منابع آب

- نقش و جايگاه سازمان ها و دستگاه هاي گوناگون در مديريت بحران و مصرف بهينه آب

- ظرفيت تحمل حوضه هاي آبي  در توسعه آتي ,محدوديت هاي كمي و كيفي منابع آب

- انتقال بين حوضه اي آب ، ضرورت ها ، محدوديت ها و اثرات مثبت و منفي آن

- ارزش اقتصادي آب و تاثير آن در برنامه هاي توسعه استان

- بحران آب و محيط زيست با تاكيد بر نقش اساسي آبخوان ها و پيكره هاي آب

- روش هاي نوين مديريت آب مصرفي در صنايع دام ، طيور و آبزيان

- روش هاي نوين افزايش كيفيت آب مصرفي در صنايع دام ، طيور و آبزيان

نظرات