اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت

اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت

محورهاي همايش:

- گردشگري و محيط زيست
- گردشگري وطبيعت گردي
- گردشگري و جغرافيا
- گردشگري ومدل هاي اقليمي
- گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
- گردشگري در سواحل
- گردشگري و توسعه پايدار
- گردشگري شهري
- گردشگري روستايي
- استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
- گردشگري مذهبي
- گردشگري فرهنگي
- گردشگري وموزه ها
- تغييرات آب و هوايي و گردشگري
- نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
- آموزش و تورگرداني گردشگري
- گردشگري وموسيقي هاي محلي
- گردشگري ادبي
- گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي) 
- محورهاي ويژه ومرتبط با گردشگري

 

نظرات