پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

محورهاي كنفرانس:

- سازه

- ژئوتكنيك

- مهندسي زلزله

- روسازي راه

- حمل و نقل و ترافيك

- سازه هاي هيدروليكي و دريايي

- مهندسي و مديريت منابع آب

- مهندسي آب و فاضلاب

- مديريت ساخت

- مديريت بحران و پدافند غير عامل

- فناوري هاي مواد و مصالح ساختماني

- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك

- مهندسي محيط زيست

نظرات