اولین همایش علمی بین المللی صنعت چرم ایران

اولین همایش علمی بین المللی صنعت چرم ایران

اهداف همايش:

- ارائه و عرضه ي آخرين دستاوردهاي پژوهشي و فناوري در صنعت چرم

- تبيين نقش و اهميت پژوهش و فناوري در حل مشكلات صنعت چرم

- بحث و تبادل نظر واحدهاي صنعتي برگزيده در رابطه با مشكلات موجود

- توسعه و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه

- كاربردي نمودن  دستاوردهاي پژوهشي و فناوري

- ارائه نمونه هاي موفق ارتباط صنعت و دانشگاه

 

 

محورهاي همايش:

- پوست خام (سبك- سنگين)

- مواد اوليه (شيميايي)

- توليد و تكنولورژِي چرم

- مديريت

نظرات