یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

موضوعات همايش:

 هيدروديناميك و مهندسي دريا

     - امواج و جريانات دريايي

     - طوفانهاي حاره اي و سونامي

     - انتقال رسوب، فرسايش و تغييرات خط ساحلي

     -اندازه گيري و تحليل پارامترهاي دريايي

 مديريت سواحل و بنادر

     - مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (ICZM)

     - مديريت بحران مخاطرات دريايي

     - كاربرد GIS و سنجش از دور

     - فن آوري هاي نوين در مديريت بنادر

مهندسي سواحل و بنادر

     - طراحي و ساخت سازه هاي ساحلي

     - بازرسي، نگهداري و تعميرات سازه هاي ساحلي

     - تجهيزات و مصالح نوين ساخت سازه هاي ساحلي

     - انرژي هاي تجديدپذير دريايي

 مهندسي فراساحلي و خطوط لوله

     - طراحي و ساخت انواع سازه هاي فرا ساحلي

     - بازرسي، نگهداري و تعميرات سازه هاي فرا ساحلي

     - طراحي و اجراي خطوط لوله در بستر دريا

     - ژئوتكنيك دريايي

 محيط زيست، ايمني و امنيت دريايي

     - مديريت ايمني و امنيت بنادر و دريانوردي

     - روش هاي نوين ناوبري ، هيدروگرافي و لايروبي

     - آلودگي و اثرات زيست محيطي سازه ها و حمل و نقل دريايي

     - زيستگاههاي ساحلي و دريايي

نظرات