اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

هدف اولين كنفرانس ملي رياضيات صنعتي مطالعه و شناخت بيشتر مباحث و كاربردهاي رياضي و آمار در حوزه صنايع فناوري اطلاعات و مهندسي كامپيوتر است.

يقينا رياضيات در بسياري از عرصه هاي مهندسي به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات و مهندسي كامپيوتر تاثير گذار است. از طرف ديگر دستاوردهاي مهندسي نيز مي توانند موجب غناي بيشتر مباحث رياضي كاربسته شوند. لذا دبيرخانه كنفرانس از همه متخصصين و اساتيد گرامي در حوزه مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسي كامپيوتر و نيز در حوزه رياضي جهت ارسال دستاوردهاي علمي و فني خود به كنفرانس دعوت به عمل مي آورد.  از اين رو دبيرخانه كنفرانس سه نوع مقاله ذيل را با اولويت بيشتري مورد پذيرش قرار مي دهد:

-مقالات رياضي كه به حل مسائل ICT و مهندسي كامپيوتر مي پردازند

-مقالات ICT كه در آنها براي رسيدن به نتايج، از مباحث رياضيات استفاده مي شود

-مقالات رياضي و ICT كه در عرصه صنعت كاربرد دارند.

 

 

محورهاي كنفرانس:

 رياضيات فازي Fuzzy Logic (منطق فازي، مجموعه­ هاي فازي، مجموعه­ هاي قطعي، توابع عضويت و غيره)

- كاربردهاي نرم افزاري نظير ساخت نرم افزارهاي تشخيص ريسك يا تشخيص خطا

- توليد مدلهاي اطلاعاتي نظير تئوري اطلاعات

- مدلسازي ارتباطات نظير تشخيص نوع ترافيك داده ها در شبكه هاي كامپيوتري

- كاربردهاي امنيت اطلاعات نظير ساخت الگوريتم هاي رمز نگاري

- كاربردهاي امنيتي در ارتباطات نظير تشخيص و كشف ترافيك هكرها

- شيوه­هاي جستجو در پايگاه داده­ها، اينترنت و داده كاوي

- محاسبات رباتيك

- هوش مصنوعي

- بينايي ماشين

- كاربردهاي برنامه ريزي و سرمايه گذاري

-  و ساير مباحث مرتبط

بهينه سازي Optimization  (بهينه سازي تكاملي، هوشمند، چند هدفي، صحيح و غيره)

- مدلسازي بهينه منابع و خدمات در شبكه­ هاي كامپيوتري

- مدلهاي هاي كيفيت خدمات دهي QoS در شبكه ­هاي كامپيوتري

- مدلسازي كارايي شبكه و مهندسي ترافيك

- سيستم­هاي حمل و نقل

- مصرف بهينه انرژي (در شبكه هاي كامپيوتري موبايل، صنايع و غيره)

- تخصيص بهينه منابع

- مهندسي صنايع

-  و ساير مباحث مرتبط

 جبر خطي و جبر خطي عددي Linear Numerical Algebra

- محاسبات كوانتومي

- گرافيك كامپيوتري

- محاسبات ژنتيك

- پردازش موازي

- امضاي ديجيتال

- پردازش تصوير

- تشخيص الگو

-  و ساير مباحث مرتبط

 محاسبات عددي Numerical Analysis

- تحليل و كاهش خطاي الگوريتم­ ها و سيستم­ هاي محاسباتي

- گرافيك كامپيوتري

- محاسبات ماتريس هاي بزرگ

- الگوريتم هاي تكراري همگرا

-  و ساير مباحث مرتبط

  نظريه گراف Graph Theory

- مدلسازي خدمات و ترافيك در شبكه­ هاي كامپيوتري

- الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري

- مديريت ترافيك

- الگوريتم هاي زمان بندي

- مدلسازي منابع و توپولوژي شبكه هاي Mobile

- و ساير مباحث مرتبط

  نظريه مجموعه ها Set Theory

- توصيف فرمال سيستم ها و اثبات يا كشف خطا

- توصيف فرمال نرم افزار

- نظريه زبان ها و  ماشين و ساخت گرامرهاي كاربردي

- استنتاج توسط ماشين

- تحليل نرم افزار

 كاربردهاي آمار در ICT

نظرات