کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا

کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا

كنفرانس" روشهاي نوين طراحي و ساخت در معماري زمينه گرا"در تاريخ 16و17 مهر ماه سال 93 در شهر تبريز برگزار مي گردد .

شركت كنندگان در اين كنفرانس از سخنراني معمار برجسته و برنده جايزه پريتزكر 2013  " آقاي تويو ايتو "و چند تن از اساتيد بنام ايراني بهره مند خواهند شد.

 

محور هاي همايش:

  1. روشهاي نوين طراحي زمينه گرا در معماري

Advanced Context-oriented Design Methods in Architecture

1-1 زمينه گرايي: تعاريف و رويكردها و جايگاه آن در معماري نوين

         Contextualism: Concepts & Approaches in New Architecture

2-1 انواع روشهاي پيشرفته طراحي زمينه گرا ، روند شكل گيري فرم

         Advanced Design Methods, Forming Process

3-1 طراحي با كامپيوتر و زمينه گرايي در معماري

         Computer Aided Design & Contextualism

4-1 روشهاي نوين درطراحي رويكرد زمينه گرايي اقليمي

         Advanced Methods in Climatic context-oriented architecture

5-1 منطقه گرايي در طراحي شهري

         Context-oriented urban design

 

  1. روشهاي پيشرفته ساخت در معماري زمينه گرا

Advanced Method of Construction in Context-oriented Architecture

1-2 تكنولوژيهاي بوم محور، روشهاي برآمده از ساخت و ساز سنتي

         Local technology on the basis of Traditional Construction

2-2 سازه هاي طبيعي، ساختارهاي منطبق يا سازگار با طبيعت

         Natural Structure, Adaptable Structure

3-2 مصالح نوين و منطبق با اصول زمينه گرايي، بهره گيري از مصالح بازيافتي در ساخت و ساز

         New Materials, Utilizing Recycled material in construction

4-2 روشهاي بازسازي و مقاوم سازي زمينه گرا

         Context-oriented Retrofitting & Rebuilding Methods

5-2 تصور و طراحي ساخت و ساز هاي آينده

         Imaginations of Future Designs and Construction

نظرات