تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت

تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت

محورهاي كنفرانس:

- مديريت و تكنيكهاي بهينه سازي

- افق هاي نوين در مديريت

- چالش هاي فرآوري مديريت

- مديريت دانش

- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

- و ساير شاخه هاي مرتبط  با مديريت

 

نظرات