کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

محورهاي همايش:

- اقتصاد توسعه

- سرمايه گذاري خارجي

- بهره وري و اشتغال

- ارتقاي كيفيت اقتصادي با رويكرد نظام مالياتي

- توانمندي منابع انساني

- و ساير شاخه هاي مرتبط با اقتصاد

نظرات