ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

محورهاي همايش:

- قير و مباحث فني و اقتصادي

- قيرهاي اصلاح شده

- قيرهاي امولوسيوني و آسفالت هاي حفاظتي

- قيرهاي پليمري و ساير اطلاح كنندها

- چالش هاي نگهداري زمستاني

- روش هاي نوين توليد، پخش و تراكم

- عمليات نگهداري راه

- مديريت يكپارچه روسازي

- مصالح سنگي و مباحث توليد و كاربرد

- آسفالت هاي ويژه

 -رويه هاي مركب بتني و آسفالت

- توليد و مصرف قير بر اساس PG

- روش هاي نوين مديريت پروژه هاي آسفالتي

- بازيافت آسفالت

- اثرات زيست محيطي

- اثرات بارگذاري

- آزمايشات عملكردي و كنترل كيفي

- آزمايشات كنترل كيفي قير و مخلوط هاي آسفالتي

- تعمير و نگهداري

- آيين نامه ها و ضوابط فني آسفالت

- نظام فني و اجرايي آسفالت

نظرات